Миң күндөрдүн бири экен,
        Кудайдын сүйгөн күнү экен,
        Бейшембинин күнү экен,
        Жуманын кадыр түнү экен,
        Ошондо көргөн бүгүн жокпу?
        Адам алдамчы  экен ай дүйнө бок?
        Адам бүгүн ой көргөн эртең жок,
        Ушундай гана экең дүйнө шок, ээй.
        Ошол кезде сурасаң,
10    Өзүң көргөн баягы,
        Бакбергендин Чыйырды,
        Бейшембинин күнүндө,
        Жуманын кадыр түнүндө,
        Он эки канат өргөөдө,
        Он эки кабат төшөккө,
        Жаткан экен жарыктык,
        Оң жагында бай Жакып,
        Ары-бери толгонуп,
        Бейшембинин күнүндө,
20    Таң агарып сүргөндө,
        Ошо кезде Чыйырды,
        Чымындай жаны чыркырап,
        Ыйлап турду буркурап,
        Айланыйын байым деп,
        «Азыр жатып түш көрдүм,
        Оо жагымдуу бир иш көрдүм.
        Түндө жатып түш көрдүм,
        Түйшүккө салар иш көрдүм.
        Таңга маал түш көрдүм,
30    Таңгала турган иш көрдүм.
        Жана жатып түш көрдүм,
        Жагарлык бир иш көрдүм
        Айланыйын, байым» — деп,
        Мына ошондо Чыйырды
        Чымындай жаны чыркырап,
        Ыйлап турду буркурап,
        Бай Жакыпты ойготуп,
        Козголсоң боло байым, — деп,
        Койгун, тургун байым, — деп
40    Айта турган кебим бар
        Азыр жатып түш көрдүм,
        Адам көргүс  иш көрдүм.
        Деп ошентип Чыйырды,
        Чымындай жаны чыркырап,
        Муну айтып турганда,
        Ошо кезде жарыктык,
        Оң жагынан обдулуп,
        Обун таппай уйкунун,
        Сол жагына толгонуп.
        50    Сообун таппай уйкунун,
        Өзүң көргөн бай Жакып,
        Кандай шумдук болду деп,
        Ошондо Чыйырдыны караса,
        Ошол кезде энекең,
        Айтып турду Жакыпка,
        Айланайын байым,— деп,
        Укчуң айткан сөзүм деп,
        Айланайын кудурет,
        Жараткандын бергенин,
60    Жазбай айтып берейин,
        Эмиң айтып кетейин,
        Чымындай болгон чыркырап,
        Өзүң көргөн энекең,
        Айланайын кудурет,
        Төрөң Манас көк жалдын,
        Төрөлгөнүн айтайын,
        Көзөл энең Чыйырды,
        Көз жарганын айтайын.
        Ошол кезде Чыйырды,
70    Бай Жакыпка муну айтат.
        Ооо азыр жатып түш көрдүм,
        Айланайын байым,— деп,
        Ооо адамга жагар иш көрдүм,
        Атаңдын көрү дүнүйө,
        Ооой менин атам Бакберген,
        Бу дүйнөдөн өткөнү,
        Жети жылдай болду эле.
        Жети жылдан бери карай,
        Атакемдин алдына,
80    Курмандык бир чалбадым,
        Алдынан өтүп албадым,
        Арбагына багыштап,
        Ай-туякка чалбадым,
        Айланайын кудурет,
        Колдой көргүн бул ирет,
        Менин атам Бакберген,
        Оой өзү кудай жолунда,
        Аса таяк колунда,
        Оо кудай бетин салбай кал,
90    Оң колунда атамдын,
        Бышкан кызыл алма бар,
        Аман-эсен көз жар деп,
        Мына ошондо атакем,
        Ак алманы берди дейт,
        Ошону менен карасам,
        Кайда экени билинбей,
        Караса көзгө илинбей,
        Ооо жараткан кудурет,
        Кайым болду көрдүңбү?
100  Айланайын байым,  деп,
        Өзүң көргөн Чыйырды,
        Айтып турду байына,
        Ооо айланайын байым,— деп,
        Укчуң айткан сөзүм деп,
        Оо атакемдин алдына,
        Курман болуп кетейин.
        Ооо ай туякка чалууга,
        Ооо Көк-Аладан көптөн бар,
        Оой Сары-Аладан сандан бар,
110  Ооо жылкылардан канча бар,
        Ай туякка чалууга,
        Атаганат дүнүйө,
        Атакемдин арбакка,
        Багыштап малды тарткың деп,
        Мына ошентип айтканда.