Миң күндөрдүн бири экен,

Миң: миң - numeral  
күндөрдүн: күн - noun, plural, genitive  
бири: бир - numeral, substantive use of non-nouns, possessive, 
                    third person singular/plural, nominative  
экен: э - copula, gerund past, nominative 


Кудайдын сүйгөн күнү экен,

Кудайдын: Кудай - noun, genitive  
сүйгөн: сүй - verb, transitive, past participle  
күнү: күн - noun, possessive, third person singular/plural, nominative  
экен: э - copula, gerund past, nominative 


Бейшембинин күнү экен,

Бейшембинин: бейшемби - noun, genitive  
күнү: күн - noun, possessive, third person singular/plural, nominative  
экен: э - copula, gerund past, nominative 


Жуманын кадыр түнү экен,

Жуманын: жума - noun, genitive  
кадыр: кадыр - noun, nominative  
түнү: түн - noun, possessive, third person singular/plural, nominative  
экен: э - copula, gerund past, nominative 


Ошондо көргөн бүгүн жокпу?

Ошондо: ошол - pronoun, demonstrative, locative  
көргөн: көр - verb, transitive, past participle  
бүгүн: бүгүн - adverb  
жокпу: жок - adjective+бы, question modal word 


Адам алдамчы экен ай дүйнө бок?

Адам: Ада - proper noun, anthroponym, feminine, possessive, first person singular, nominative  
алдамчы: алдамчы - adjective  
экен: э - copula, gerund past, nominative  
ай: ай - noun, nominative  
дүйнө: дүйнө - noun, nominative  
бок: бок - noun, nominative 


Адам бүгүн ой көргөн эртең жок,

Адам: Ада - proper noun, anthroponym, feminine, possessive, first person singular, nominative  
бүгүн: бүгүн - adverb  
ой: ой - interjection  
көргөн: көр - verb, transitive, past participle  
эртең: эртең - adverb  
жок: жок - interjection 


Ушундай гана экең дүйнө шок, ээй.

Ушундай: ушул - pronoun, demonstrative - adverb  
гана: гана - postadverb  
экең: *экең  
дүйнө: дүйнө - noun, nominative  
шок: шок - adjective  
ээй: *ээй 


Ошол кезде сурасаң,

Ошол: ошол - determiner, demonstrative  
кезде: кез - noun, locative  
сурасаң: сура - verb, transitive, conditional participle, second person, singular 


Өзүң көргөн баягы,

Өзүң: өз - pronoun, reflexive, possessive, second person singular, nominative  
көргөн: көр - verb, transitive, past participle  
баягы: баягы - adjective, copula, aorist, third person, plural 


Бакбергендин Чыйырды,

Бакбергендин: *Бакбергендин  
Чыйырды: чыйыр - noun, accusative 


Бейшембинин күнүндө,

Бейшембинин: бейшемби - noun, genitive  
күнүндө: күн - noun, possessive, third person singular/plural, locative 


Жуманын кадыр түнүндө,

Жуманын: жума - noun, genitive  
кадыр: кадыр - noun, nominative  
түнүндө: түн - noun, possessive, third person singular/plural, locative 


Он эки канат өргөөдө,

Он эки: он эки - numeral  
канат: канат - noun, nominative  
өргөөдө: *өргөөдө 


Он эки кабат төшөккө,

Он эки: он эки - numeral  
кабат: кабат - noun, nominative  
төшөккө: төшөк - noun, dative 


Жаткан экен жарыктык,

Жаткан экен: жат - verb, intransitive, past tense, evidential, third person, plural  
жарыктык: *жарыктык 


Оң жагында бай Жакып,

Оң: оң - adjective  
жагында: жак - noun, possessive, third person singular/plural, locative  
бай: бай - adjective  
Жакып: Жакып - proper noun, anthroponym, masculine, nominative 


Ары -бери толгонуп,

Ары -бери: ары -бери - adverb  
толгонуп: *толгонуп 


Бейшембинин күнүндө,

Бейшембинин: бейшемби - noun, genitive  
күнүндө: күн - noun, possessive, third person singular/plural, locative 


Таң агарып сүргөндө,

Таң: таң - adjective  
агарып: агар - verb, intransitive, perfect participle  
сүргөндө: сүр - verb, transitive, gerund past, locative 


Ошо кезде Чыйырды,

Ошо: ошол - determiner, demonstrative  
кезде: кез - noun, locative  
Чыйырды: чыйыр - noun, accusative 


Чымындай жаны чыркырап,

Чымындай: чымын - noun, similative  
жаны: жан - noun, possessive, third person singular/plural, nominative  
чыркырап: *чыркырап 


Ыйлап турду буркурап,

Ыйлап: ыйла - verb, intransitive, perfect participle  
турду: тур - noun, accusative  
буркурап: *буркурап 


Айланыйын байым деп,

Айланыйын: *Айланыйын  
байым: бай - noun, possessive, first person singular, nominative  
деп: де - verb, transitive, perfect participle 


Азыр жатып түш көрдүм,

Азыр: азыр - adverb  
жатып: жат - verb, intransitive, perfect participle  
түш: түш - noun, nominative  
көрдүм: көр - verb, transitive, definite past, first person, singular 


Оо жагымдуу бир иш көрдүм.

Оо: *Оо  
жагымдуу: жагымдуу - adjective  
бир: бир - numeral  
иш: иш - noun, nominative  
көрдүм: көр - verb, transitive, definite past, first person, singular 


Түндө жатып түш көрдүм,

Түндө: түн - noun, locative  
жатып: жат - verb, intransitive, perfect participle  
түш: түш - noun, nominative  
көрдүм: көр - verb, transitive, definite past, first person, singular 


Түйшүккө салар иш көрдүм.

Түйшүккө: *Түйшүккө  
салар: сал - verb, transitive, potential gerund, nominative  
иш: иш - noun, nominative  
көрдүм: көр - verb, transitive, definite past, first person, singular 


Таңга маал түш көрдүм,

Таңга: таң - adjective, substantive use of non-nouns, dative  
маал: маал - noun, nominative  
түш: түш - noun, nominative  
көрдүм: көр - verb, transitive, definite past, first person, singular 


Таңгала турган иш көрдүм.

Таңгала: *Таңгала  
турган: тур - verb, intransitive, gerund past, nominative  
иш: иш - noun, nominative  
көрдүм: көр - verb, transitive, definite past, first person, singular 


Жана жатып түш көрдүм,

Жана: жан - verb, intransitive, imperfect participle  
жатып: жат - auxiliary verb, perfect participle  
түш: түш - noun, nominative  
көрдүм: көр - verb, transitive, definite past, first person, singular 


Жагарлык бир иш көрдүм

Жагарлык: жак - verb, transitive, potential gerund, nominative  
бир: бир - numeral  
иш: иш - noun, nominative  
көрдүм: көр - verb, transitive, definite past, first person, singular 


Айланыйын, байым» — деп,

Айланыйын: *Айланыйын  
байым: бай - noun, possessive, first person singular, nominative 
деп: де - verb, transitive, perfect participle 


Мына ошондо Чыйырды

Мына: мына - interjection  
ошондо: ошол - pronoun, demonstrative, locative  
Чыйырды: чыйыр - noun, accusative 


Чымындай жаны чыркырап,

Чымындай: чымын - noun, similative  
жаны: жан - noun, possessive, third person singular/plural, nominative  
чыркырап: *чыркырап 


Ыйлап турду буркурап,

Ыйлап: ыйла - verb, intransitive, perfect participle  
турду: тур - noun, accusative  
буркурап: *буркурап 


Бай Жакыпты ойготуп,

Бай: бай - adjective  
Жакыпты: Жакып - proper noun, anthroponym, masculine, accusative  
ойготуп: *ойготуп 


Козголсоң боло байым, — деп,

Козголсоң: козго - verb, transitive, passive, conditional participle, second person, singular  
боло: бол - auxiliary verb, imperfect participle  
байым: бай - noun, possessive, first person singular, nominative  
деп: де - verb, transitive, perfect participle 


Койгун, тургун байым, — деп

Койгун: кой - verb, transitive, optative, second person, singular  
тургун: тур - auxiliary verb, optative, second person, singular  
байым: бай - noun, possessive, first person singular, nominative  
деп: де - verb, transitive, perfect participle 


Айта турган кебим бар

Айта: айт - verb, transitive, imperfect participle  
турган: тур - auxiliary verb, verbal adjective - past  
кебим: кеп - noun, possessive, first person singular, nominative  
бар: бар - adjective 


Азыр жатып түш көрдүм,

Азыр: азыр - adverb  
жатып: жат - verb, intransitive, perfect participle  
түш: түш - noun, nominative  
көрдүм: көр - verb, transitive, definite past, first person, singular 


Адам көргүс иш көрдүм.

Адам: Ада - proper noun, anthroponym, feminine, possessive, first person singular, nominative  
көргүс: көр - verb, transitive, negative, potential verbal adjective  
иш: иш - noun, nominative  
көрдүм: көр - verb, transitive, definite past, first person, singular 


Деп ошентип Чыйырды,

Деп: де - verb, transitive, perfect participle  
ошентип: ошент - verb, transitive, perfect participle  
Чыйырды: чыйыр - noun, accusative 


Чымындай жаны чыркырап,

Чымындай: чымын - noun, similative  
жаны: жан - noun, possessive, third person singular/plural, nominative  
чыркырап: *чыркырап 


Муну айтып турганда,

Муну: бул - pronoun, demonstrative, accusative  
айтып: айт - verb, transitive, perfect participle  
турганда: тур - verb, intransitive, gerund past, locative, copula, aorist, third person, singular 


Ошо кезде жарыктык,

Ошо: ошол - determiner, demonstrative  
кезде: кез - noun, locative  
жарыктык: *жарыктык 


Оң жагынан обдулуп,

Оң: оң - adjective  
жагынан: жак - noun, possessive, third person singular/plural, ablative  
обдулуп: *обдулуп 


Обун таппай уйкунун,

Обун: *Обун  
таппай: тап - verb, transitive, negative, perfect participle  
уйкунун: уйку - noun, genitive 


Сол жагына толгонуп.

Сол: сол - adjective  
жагына: жак - noun, possessive, third person singular/plural, dative  
толгонуп: *толгонуп 


Сообун таппай уйкунун,

Сообун: сооп - noun, possessive, third person singular/plural, accusative  
таппай: тап - verb, transitive, negative, perfect participle  
уйкунун: уйку - noun, genitive 


Өзүң көргөн бай Жакып,

Өзүң: өз - pronoun, reflexive, possessive, second person singular, nominative  
көргөн: көр - verb, transitive, past participle  
бай: бай - adjective  
Жакып: Жакып - proper noun, anthroponym, masculine, nominative 


Кандай шумдук болду деп,

Кандай: кан - noun, similative  
шумдук: шумдук - noun, nominative  
болду: бол - verb, intransitive, definite past, third person, plural  
деп: де - verb, transitive, perfect participle 


Ошондо Чыйырдыны караса,

Ошондо: ошол - pronoun, demonstrative, locative  
Чыйырдыны: *Чыйырдыны  
караса: кара - verb, transitive, conditional participle, third person, singular 


Ошол кезде энекең,

Ошол: ошол - determiner, demonstrative  
кезде: кез - noun, locative  
энекең: *энекең 


Айтып турду Жакыпка,

Айтып: айт - verb, transitive, perfect participle  
турду: тур - noun, accusative  
Жакыпка: Жакып - proper noun, anthroponym, masculine, dative 


Айланайын байым,— деп,

Айланайын: айлан - verb, intransitive, optative, first person, singular  
байым: бай - noun, possessive, first person singular, nominative 
деп: де - verb, transitive, perfect participle 


Укчуң айткан сөзүм деп,

Укчуң: ук - verb, transitive, verbal adjective - habitual, substantive use of non-nouns, 
            possessive, second person singular, nominative  
айткан: айт - verb, transitive, verbal adjective - past  
сөзүм: сөз - noun, possessive, first person singular, nominative  
деп: де - verb, transitive, perfect participle 


Айланайын кудурет,

Айланайын: айлан - verb, intransitive, optative, first person, singular  
кудурет: кудурет - noun, nominative 


Жараткандын бергенин,

Жараткандын: жара - verb, transitive, causative, gerund past, genitive  
бергенин: бер - verb, transitive, verbal adjective, substantive use of non-nouns, 
                           possessive, third person singular/plural, accusative 


Жазбай айтып берейин,

Жазбай: жаз - verb, transitive, negative, perfect participle  
айтып: айт - verb, transitive, perfect participle  
берейин: бер - auxiliary verb, optative, first person, singular 


Эмиң айтып кетейин,

Эмиң: эм - noun, possessive, second person singular, nominative  
айтып: айт - verb, transitive, perfect participle  
кетейин: кет - auxiliary verb, optative, first person, singular 


Чымындай болгон чыркырап,

Чымындай: чымын - noun, similative  
болгон: бол - verb, intransitive, past tense, third person, plural  
чыркырап: *чыркырап 


Өзүң көргөн энекең,

Өзүң: өз - pronoun, reflexive, possessive, second person singular, nominative  
көргөн: көр - verb, transitive, past participle  
энекең: *энекең 


Айланайын кудурет,

Айланайын: айлан - verb, intransitive, optative, first person, singular  
кудурет: кудурет - noun, nominative 


Төрөң Манас көк жалдын,

Төрөң: төрө - noun, possessive, second person singular, nominative  
Манас: Манас - proper noun, anthroponym, masculine, nominative  
көк: көк - adjective  
жалдын: *жалдын 


Төрөлгөнүн айтайын,

Төрөлгөнүн: төрө - verb, transitive, passive, gerund past, possessive, third person singular/plural, accusative  
айтайын: айт - verb, transitive, optative, first person, singular 


Көзөл энең Чыйырды,

Көзөл: *Көзөл  
энең: эне - noun, possessive, second person singular, nominative  
Чыйырды: чыйыр - noun, accusative 


Көз жарганын айтайын.

Көз: көз - noun, nominative  
жарганын: жар - verb, transitive, gerund past, possessive, third person singular/plural, accusative  
айтайын: айт - verb, transitive, optative, first person, singular 


Ошол кезде Чыйырды,

Ошол: ошол - determiner, demonstrative  
кезде: кез - noun, locative  
Чыйырды: чыйыр - noun, accusative 


Бай Жакыпка муну айтат.

Бай: бай - adjective  
Жакыпка: Жакып - proper noun, anthroponym, masculine, dative  
муну: бул - pronoun, demonstrative, accusative  
айтат: айт - verb, transitive, participle irrealis 


Ооо азыр жатып түш көрдүм,

Ооо: *Ооо  
азыр: азыр - adverb  
жатып: жат - verb, intransitive, perfect participle  
түш: түш - noun, nominative  
көрдүм: көр - verb, transitive, definite past, first person, singular 


Айланайын байым,— деп,

Айланайын: айлан - verb, intransitive, optative, first person, singular  
байым: бай - noun, possessive, first person singular, nominative   
деп: де - verb, transitive, perfect participle 


Ооо адамга жагар иш көрдүм,

Ооо: *Ооо  
адамга: адам - noun, dative  
жагар: жак - verb, transitive, verbal adjective - future  
иш: иш - noun, nominative  
көрдүм: көр - verb, transitive, definite past, first person, singular 


Атаңдын көрү дүнүйө,

Атаңдын: ата - noun, possessive, second person singular, genitive  
көрү: көрү - postposition  
дүнүйө: дүнүйө - noun, nominative 


Ооой менин атам Бакберген,

Ооой: *Ооой  
менин: мен - pronoun, personal, first person, singular, genitive  
атам: ат - verb, transitive, aorist, first person, singular  
Бакберген: *Бакберген 


Бу дүйнөдөн өткөнү,

Бу: бул - determiner, demonstrative  
дүйнөдөн: дүйнө - noun, ablative  
өткөнү: өт - verb, intransitive, gerund past, possessive, third person singular/plural, 
                     nominative, copula, aorist, third person, plural 


Жети жылдай болду эле.

Жети: жети - numeral  
жылдай: жыл - noun, similative  
болду: бол - verb, intransitive, definite past, third person, plural  
эле: эле - postadverb 


Жети жылдан бери карай,

Жети: жети - numeral  
жылдан: жыл - noun, ablative  
бери: бери - postposition  
карай: кара - verb, transitive, imperfect participle 


Атакемдин алдына,

Атакемдин: *Атакемдин  
алдына: алд - noun, possessive, third person singular/plural, dative 


Курмандык бир чалбадым,

Курмандык: курмандык - noun, nominative  
бир: бир - numeral  
чалбадым: *чалбадым 


Алдынан өтүп албадым,

Алдынан: алд - noun, possessive, third person singular/plural, ablative  
өтүп: өт - verb, transitive, perfect participle  
албадым: *албадым 


Арбагына багыштап,

Арбагына: арбак - noun, possessive, third person singular/plural, dative  
багыштап: *багыштап 


Ай -туякка чалбадым,

Ай: ай - noun, nominative 
туякка: туяк - noun, dative  
чалбадым: *чалбадым 


Айланайын кудурет,

Айланайын: айлан - verb, intransitive, optative, first person, singular  
кудурет: кудурет - noun, nominative 


Колдой көргүн бул ирет,

Колдой: кол - noun, similative  
көргүн: көр - verb, transitive, optative, second person, singular  
бул: бул - determiner, demonstrative  
ирет: ирет - noun, nominative 


Менин атам Бакберген,

Менин: мен - pronoun, personal, first person, singular, genitive  
атам: ат - verb, transitive, aorist, first person, singular  
Бакберген: *Бакберген 


Оой өзү кудай жолунда,

Оой: *Оой  
өзү: өзү - adverb  
кудай: Кудай - noun, nominative  
жолунда: жол - noun, possessive, third person singular/plural, locative 


Аса таяк колунда,

Аса: ас - verb, transitive, imperfect participle  
таяк: таяк - noun, nominative  
колунда: кол - noun, possessive, third person singular/plural, locative 


Оо кудай бетин салбай кал,

Оо: *Оо  
кудай: Кудай - noun, nominative  
бетин: бет - noun, possessive, third person singular/plural, accusative  
салбай: сал - verb, transitive, negative, verbal adverb - perfect  
кал: кал - noun, nominative 


Оң колунда атамдын,

Оң: оң - adjective  
колунда: кол - noun, possessive, third person singular/plural, locative  
атамдын: ата - noun, possessive, first person singular, genitive 


Бышкан кызыл алма бар,

Бышкан: бышкан - adjective, substantive use of non-nouns, nominative  
кызыл: кызыл - adjective  
алма: алма - noun, nominative  
бар: бар - adjective 


Аман -эсен көз жар деп,

Аман: аман - adjective 
эсен: эсен - adjective  
көз: көз - noun, nominative  
жар: жар - noun, nominative  
деп: де - verb, transitive, perfect participle 


Мына ошондо атакем,

Мына: мына - interjection  
ошондо: ошол - pronoun, demonstrative, locative  
атакем: *атакем 


Ак алманы берди дейт,

Ак: ак - adjective  
алманы: алма - noun, accusative  
берди: бер - verb, transitive, definite past, third person, plural  
дейт: де - verb, transitive, participle irrealis 


Ошону менен карасам,

Ошону: ошол - pronoun, demonstrative, accusative  
менен: менен - coordinating conjunction  
карасам: кара - verb, transitive, conditional participle, first person, singular 


Кайда экени билинбей,

Кайда: кайда - adverb, interrogative  
экени: э - copula, gerund past, possessive, third person singular/plural, nominative  
билинбей: бил - verb, transitive, passive, negative, perfect participle 


Караса көзгө илинбей,

Караса: кара - verb, transitive, conditional participle, third person, singular  
көзгө: көз - noun, dative  
илинбей: ил - verb, transitive, passive, negative, perfect participle 


Ооо жараткан кудурет,

Ооо: *Ооо  
жараткан: жараткан - noun, nominative  
кудурет: кудурет - noun, nominative, copula, aorist, third person, plural 


Кайым болду көрдүңбү?

Кайым: Кайым - proper noun, anthroponym, masculine, nominative  
болду: бол - verb, intransitive, definite past, third person, singular  
көрдүңбү: көр - verb, transitive, definite past, second person, singular+бы, question modal word 


Айланайын байым, деп,

Айланайын: айлан - verb, intransitive, optative, first person, singular  
байым: бай - noun, possessive, first person singular, nominative  
деп: де - verb, transitive, perfect participle 


Өзүң көргөн Чыйырды,

Өзүң: өз - pronoun, reflexive, possessive, second person singular, nominative  
көргөн: көр - verb, transitive, past participle  
Чыйырды: чыйыр - noun, accusative 


Айтып турду байына,

Айтып: айт - verb, transitive, perfect participle  
турду: тур - noun, accusative  
байына: бай - noun, possessive, third person singular/plural, dative 


Ооо айланайын байым,— деп,

Ооо: *Ооо  
айланайын: айлан - verb, intransitive, optative, first person, singular  
байым: бай - noun, possessive, first person singular, nominative 
деп: де - verb, transitive, perfect participle 


Укчуң айткан сөзүм деп,

Укчуң: ук - verb, transitive, verbal adjective - habitual, substantive use of non-nouns,
                  possessive, second person singular, nominative  
айткан: айт - verb, transitive, verbal adjective - past  
сөзүм: сөз - noun, possessive, first person singular, nominative  
деп: де - verb, transitive, perfect participle 


Оо атакемдин алдына,

Оо: *Оо  
атакемдин: *атакемдин  
алдына: алд - noun, possessive, third person singular/plural, dative 


Курман болуп кетейин.

Курман: курман - noun, nominative  
болуп: бол - verb, intransitive, perfect participle  
кетейин: кет - auxiliary verb, optative, first person, singular 


Ооо ай туякка чалууга,

Ооо: *Ооо  
ай: ай - noun, nominative  
туякка: туяк - noun, dative  
чалууга: чал - verb, transitive, gerund, dative 


Ооо Көк - Аладан көптөн бар,

Ооо: *Ооо  
Көк: көк - adjective 
  
Аладан: ала - adjective, substantive use of non-nouns, ablative  
көптөн: көп - adjective, substantive use of non-nouns, ablative  
бар: бар - adjective 


Оой Сары -Аладан сандан бар,

Оой: *Оой  
Сары: сары - adjective 
  
Аладан: ала - adjective, substantive use of non-nouns, ablative  
сандан: сан - noun, ablative  
бар: бар - adjective 


Ооо жылкылардан канча бар,

Ооо: *Ооо  
жылкылардан: жыл - noun, substantive use of non-nouns, plural, ablative  
канча: канча - numeral, interrogative  
бар: бар - adjective 


Ай туякка чалууга,

Ай: ай - noun, nominative  
туякка: туяк - noun, dative  
чалууга: чал - verb, transitive, gerund, dative 


Атаганат дүнүйө,

Атаганат: *Атаганат  
дүнүйө: дүнүйө - noun, nominative 


Атакемдин арбакка,

Атакемдин: *Атакемдин  
арбакка: арбак - noun, dative 


Багыштап малды тарткың деп,

Багыштап: *Багыштап  
малды: мал - noun, accusative  
тарткың: тарт - verb, transitive, volitional participle, second person, singular  
деп: де - verb, transitive, perfect participle 


Мына ошентип айтканда,

Мына: мына - interjection  
ошентип: ошент - verb, transitive, perfect participle  
айтканда: айт - verb, intransitive, gerund past, locative, copula, aorist, third person, singular